Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Veranda Plaza

 

 1. ALGEMEEN (algemene voorwaarden van Veranda Plaza)

1.1  Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uit­ge­voerd, tenzij uit­druk­kelijk anders is overeen­gekomen en zulks door Veranda Plaza schriftelijk is bevestigd. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever  met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan; een ieder die aan Veranda Plaza een opdracht verstrekt, goederen/diensten van haar wenst te kopen/afnemen of koopt/afneemt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied via Veranda Plaza te Amstelveen (gem. Amstelveen), alle betalingen dienen t.n.v. Veranda Plaza te geschieden.

1.4 Afspraken van opdrachtgever met personeel van Veranda Plaza, binden Veranda Plaza niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onder­werpen, afwijkingen zijn over­een­gekomen, blijven de onder­havige Algemene Voorwaarden voor het overige op die over­een­komst van kracht. Over­een­gekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telken­male schrif­telijk bevestigd.

1.6 Voorwaarden,  bedingingen etc. met agenten, vertegen-woordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Veranda Plaza slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

 

 1. OFFERTES (algemene voorwaarden van Veranda Plaza)

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders over­een­gekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Veranda Plaza is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en een door koper ondertekend duplicaat van deze opdrachtbevestiging terug heeft ontvangen. De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is dertig (30) dagen.

2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3 Alle door Veranda Plaza opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W., verpakkings‑ en verzend­kosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdracht­bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven werkzaamheden en materialen. Meerwerk en/of extra/bijkomende werkzaamheden welke niet in de offerte zijn vermeld, zullen eerst met de opdrachtgever worden besproken, indien akkoord, schriftelijk worden bevestigd en pas na ondertekening worden uitgevoerd en als zodanig gefactureerd.

2.5 Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daar­omtrent in de catalogi en/of brochures staat vermeld, de normale en/of gebruike­lijke toleran­ties; met name wordt uit­druk­ke­lijk voor­behoud gemaakt ten aanzien van nuances in de kleur van goederen. Derge­lijke afwij­kingen ontslaan de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de over­een­komst.

2.6 Overeengekomen offerten en prijsopgaven, zijn altijd onder voorbehoud van eventuele, tussentijdse, prijsstijgingen van materialen en grondstoffen in de markt. Indien Veranda Plaza, in de tussenliggende periode van een overeengekomen opdracht en de uitvoering van diezelfde opdracht, geconfronteerd wordt met aanzienlijke prijsstijgingen/verhogingen van zijn/haar leveranciers, dan is Veranda Plaza genoodzaakt en gerechtigd de totale aanneemsom van de overeengekomen opdracht aan te passen, cq. te corrigeren, in overeenstemming met de huidige, geldende prijsverhoging(en) van de benodigde materialen en grondstoffen in de markt. De klant, waarmee de opdracht is overeengekomen, heeft uiteindelijk de keus, om de opdracht onder de nieuwe condities te accepteren, dan wel te weigeren.

 

 1. OPDRACHTEN (algemene voorwaarden van Veranda Plaza)

3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdracht­gever. Veranda Plaza is eerst gebonden na het ontvangen van de door opdrachtgever, welke over een volledige machtiging beschikt, na diens goedkeuring, ondertekende opdrachtbevestiging. De door opdrachtgever ondertekende opdracht­bevestiging wordt geacht de over­een­komst juist en vol­ledig weer te geven.

3.2  Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voor­afgaande kennis­geving en ook na verzending van de opdracht­beves­tiging, worden uitdruk­ke­lijk voor­be­houden. Zo zal Veranda Plaza gerechtigd zijn om, sedert de tot­stand­koming der over­een­komst en voor­dat de gehele levering heeft plaats­gevonden, opge­treden verhogingen van deze tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wissel­koersen, welke voor Veranda Plaza kosten­ver­hogend zijn, aan de opdracht­gever door te berekenen.

Indien de verhoging meer bedraagt dan 5 % van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeen­komst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Veranda Plaza te voldoen.

3.3 De door opdracht­gever, na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdracht­gever tijdig en schriftelijk aan Veranda Plaza ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de ten­uit­voer­legging van de wijziging voor rekening van de opdracht­gever, tenzij deze wijzigingen schrifte­lijk door Veranda Plaza zijn bevestigd.

3.4 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en zulks door Veranda Plaza schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan Veranda Plaza alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht rede­lijker­wijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag, provisie, e.d.) te vergoeden. Indien Veranda Plaza zulks wenst, is opdracht­gever tevens gehouden tot ver­goeding van winst­derving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

3.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijs­opgave en/of opdracht­bevestiging kon worden gerekend, worden opdracht­gever extra in rekening gebracht

3.6 Zodra aan de opdracht­gever is bericht, dat de door hem bestelde goederen/materialen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgeno­men, bij gebreke waarvan Veranda Plaza het recht heeft aan opdracht­gever opslag­kosten in rekening te brengen of de over­een­komst van rechts­wege als ontbonden te beschou­wen met behoud van het recht op schade­vergoeding.

3.7 Indien opdrachtgever de goederen niet binnen de sub 6 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, voorzover deze niet door de verzekeraar van Veranda Plaza worden gedragen, voor rekening van de opdracht­gever.

3.8 Indien de door een opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in een bepaald kwantum worden geleverd, zal de afnemer gehouden zijn het gehele kwantum af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum te voldoen.

 

 1. LEVERINGEN (algemene voorwaarden van Veranda Plaza)

4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering of uitvoering van onder­delen van een samen­gestelde opdracht, kan worden gefac­tu­reerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaats­vinden over­een­komstig het bepaalde bij het hoofd­stuk “betaling”.

4.2 Bij franco levering wordt steeds de goed­koop­ste wijze van verzen­ding gevolgd, tenzij vooruit anders is over­een­gekomen. Bij een afwijkende wijze van ver­zending komen de gemaakte meer kosten voor rekening van de opdracht­gever.

4.3 Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aante­ke­ning op de vracht­brief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

Alle start en opleveringsdata worden door Veranda Plaza steeds bij bena­dering opge­geven en zijn niet bindend. Hoewel Veranda Plaza er alles aan doet deze opgegeven data na te streven, behoudt zij zich het recht, middels overmacht, of andere factoren waar Veranda Plaza geen grip op heeft, deze start en opleveringsdata zowel naar voren, als naar achteren te verschuiven.

4.5  De leverings­termijn van goederen vangt aan zodra de opdracht­beves­tiging is ver­zonden en boven­dien alle naar het oor­deel van Veranda Plaza even­tueel beno­digde gegevens, tekeningen en materialen door opdracht­gever aan haar zijn verstrekt.

4.6 Indien een opdracht, van opdrachtgever, moet worden bespoedigd, kunnen, indien Veranda Plaza niet debet is aan deze eis, overwerken/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Dit wordt vooruit door Veranda Plaza aan de opdrachtgever mondeling, dan wel schriftelijk bevestigd.

4.7 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van Veranda Plaza, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.8 Over­schrijding van de start- en opleveringsdata ontslaat de opdracht­gever nimmer van zijn ver­plichtingen uit de over­een­komst en zal opdracht­gever even­min het recht geven ont­binding van de over­een­komst en/of schade­vergoeding te vorderen tenzij de opdrachtgever, Veranda Plaza, bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Veranda Plaza schriftelijk is bevestigd.

4.9 Indien de over­schrijding van de opleveringsdatum zodanig is dat van de opdracht­gever redelijker­wijs niet te vergen is dat hij de over­een­komst in stand laat, is de opdracht­gever even­wel gerech­tigd de betref­fende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schrif­telijk aan Veranda Plaza kennis geeft, onverminderd het recht van Veranda Plaza om binnen 4 weken na ontvangst van voor­noemde kennis­geving alsnog te presteren. Opdracht­gever kan vorderen dat Veranda Plaza omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.10 Indien de opdracht­gever enige voor hem uit een over­een­komst met Veranda Plaza voort­vloeiende ver­plichting niet stipt nakomt, heeft Veranda Plaza het recht de nakoming van alle ver­plich­tingen jegens de opdracht­gever op te schorten en zelfs alle over­een­komsten met de opdracht­gever geheel of gedeel­telijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daar­voor een inge­breke­stelling en/of rechter­lijke tussen­komst benodigd is, met behoud van haar recht op schade­ver­goeding. Hetgeen door opdracht­gever aan Veranda Plaza ver­schul­digd is, wordt terstond opeisbaar.

4.11 Ten onrechte door de opdrachtgever geretourneerde goederen blijven ter beschik­king en voor risico van opdracht­gever; even­tuele vervoers ‑ en/of opslag­kosten komen voor zijn rekening.

4.12 De levering der bestelde goederen geschiedt vanaf het magazijn van Veranda Plaza door de ter beschikking­stelling van die goederen aan de opdrachtgever, dan wel door de overgave aldaar van die goederen aan de betreffende vervoerder.

 

 1. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN (algemene voorwaarden van Veranda Plaza)

5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk of opdracht door de opdrachtgever, of door overmacht, aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Veranda Plaza, over een deel van de voor het totaal opgegeven prijs, evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede over de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon terzake van in opdracht van opdrachtgever opgeslagen goederen worden beschikt op de termijnen waarop, indien geen vertraging ware opgetreden, zou zijn beschikt geworden.

Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor het gereed maken van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.2  Storingen in het bedrijf ten gevolge van over­macht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobi­li­satie, onlusten, over­stroming, vorst, storm, gesloten scheep­vaart en andere strem­mingen in het vervoer, stagnatie in, respec­tieve­lijk beperking of stop­zetting van de leveringen door open­bare nuts­bedrijven, brand, machine­breuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werk­nemers­orga­nisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maat­regelen van overheids­wege en andere onvoor­ziene omstan­dig­heden welke de normale bedrijfs­gang storen en de uit­voering van een opdracht vertragen of rede­lijker­wijs onmogelijk maken) ontslaan Veranda Plaza van het nakomen van de over­een­gekomen termijn, of van de uitvoerings­plicht, zonder dat de opdracht­gever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden, of interessen kan doen gelden.

5.3 Ingeval van over­macht zal Veranda Plaza daarvan onver­wijld mede­deling doen aan de opdracht­gever, zullende opdracht­gever na ontvangst van de mede­deling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schrif­telijk te annuleren, echter met de ver­plich­ting Veranda Plaza het reeds uit­gevoerde deel en/of bestelde materialen van de opdracht te vergoeden.

 

 1. RECLAMES EN GARANTIE (algemene voorwaarden van Veranda Plaza)

6.1 Elk recht op aanspraak van garantie en/of reclame vervalt indien na oplevering van het project, buiten Veranda Plaza om, door opdrachtgever, of door derden, constructieve en/of overige aanpassingen in/aan het opgeleverde zijn aangebracht. Te denken valt hierbij o.a. aan het boren van gaten in de constructie, het onnodig extra belasten van de constructie, cq. elke verandering in/aan/op/tegen de constructie, waarvoor deze niet bestemd is. 

6.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.3 Eventuele klachten over gebreken van de (op)geleverde materialen/goederen moeten uiterlijk binnen 30 dagen na hun aankomst/oplevering op de plaats van bestem­ming schrif­telijk aan Veranda Plaza worden mede­gedeeld.

6.4 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk 90 dagen na oplevering aan Veranda Plaza worden gemeld, terwijl de be- of verwerking, indien voor oplevering, van de betreffende materialen/goederen onverwijld dient te worden gestaakt. 

6.4.1 Het opgeleverde project  mag constructief niet naderhand bewerkt of aan (mechanische) belasting worden blootgesteld, waar deze niet voor is bestemd. De garantie betreft, alle, door Veranda Plaza, geleverde materialen en de verwerking hiervan. Voor kleurveranderingen, scheurvorming of soortgelijke veranderingen die bij hout, wel of niet afgewerkt, in de open lucht normaal zijn, is Veranda Plaza niet aansprakelijk.

6.4.2 Ook voor rek-/krimpscheuren van diverse materialen, en/of rek-/krimpscheuren bij aanhechtingen van verschillende materialen welke bij weersveranderingen in de buitenlucht normaal zijn, is Veranda Plaza niet aansprakelijk. Ook voor de eventuele gevolgen hiervan op de afwerking en het schilderwerk, kan Veranda Plaza niet verantwoordelijk worden gehouden. Daarnaast is Veranda Plaza niet verantwoordelijk voor het onderhoud aan het geleverde schilder-/sauswerk. Dit dient door de klant zelf periodiek te worden onderhouden. Ook eventuele kleurveranderingen en/of nuances aan het geleverde schilder-/sauswerk welke, door zon en klimaatverandering, in de buitenlucht kunnen ontstaan, is Veranda Plaza niet aansprakelijk. 

6.5 Opdrachtgever zal alle door Veranda Plaza voor onder­zoek van de klacht gewenste mede­wer­king verlenen, o.a. door het verstrekken van toegang tot het project en/of door Veranda Plaza in de gelegen­heid te stellen ter plaatse een onder­zoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwali­teit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie. Een klacht of gebrek ontslaat de opdrachtgever nimmer van betaling aan Veranda Plaza.

6.6 Indien Veranda Plaza een gebrek aan het geleverde aange­toond acht, zal zij binnen de genoemde garantie termijn in de offerte, de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken goederen koste­loos te her­leveren, of te herstellen, hetzij de opdracht­gever alsnog een in onder­ling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Dit, zoals hiervoor genoemd, met uitzondering op het schilderwerk.

Veranda Plaza aanvaardt generlei ver­ant­woor­delijk­heid/aansprakelijkheid voor schades, ver­oor­zaakt door, of ontstaan aan het geleverde door schuld, of toe­doen van opdracht­gever, of derden. Ook voor ontstane schade/klachten als gevolg van extreme natuur-/en weersomstandigheden, te denken valt hierbij aan extreme wind, storm, vorst, buitensporig zware regen- en/of sneeuwval en/of langdurige hitte en droogte, draagt Veranda Plaza geen verantwoordelijkheid.

Alle veranda’s/tuinkamers van Veranda Plaza worden gebouwd en opgeleverd als niet geïsoleerde buitenruimtes, tenzij anders overeengekomen. Voor eventuele schades/klachten of ongemakken als gevolg van, verandering in de natuurlijke elementen, zoals temperatuurschommelingen en/of luchtvochtigheidsverschillen is Veranda Plaza niet aansprakelijk. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan, condens- en/of druppelvorming tegen de onderzijde van het dak/plafond, de onderzijde van de glazen daklichten/lichtstraten en/of de binnenzijde van de glazenschuifwanden, welke het gevolg kunnen zijn van temperatuurschommelingen, hoge luchtvochtigheid, mist, regen en/of vorst, gevolgd door dooi.

Indien zich lekkages voordoen, welke ontstaan/optreden, of de oorzaak en/of gevolg zijn van, bestaande/aangrenzende/onderliggende en/of bovenliggende dakgoten dan wel lekkende/doorslaande/zuigende gevelstenen en/of open stootvoegen, is Veranda Plaza niet aansprakelijk. Bij eventuele herstelwerkzaamheden/reparaties of andere geleverde diensten, binnen, of buiten de verstrekte garantie periode, wordt de garantie niet automatisch met 2 jaar verlengd. Voor dergelijke zaken geldt een nieuw garantietermijn van maximaal 6 maanden, tenzij schriftelijk, anders overeengekomen.

6.7 Indien er, door derden, buiten Veranda Plaza om, binnen de door Veranda Plaza verstrekte garantietermijn, werkzaamheden/veranderingen/aanpassingen aan het door Veranda Plaza gerealiseerde/geleverde product zijn uitgevoerd, vervalt alle garantie op/aan het geleverde product.

Veranda Plaza is daarnaast niet aansprakelijk voor ontstane schade aan haar bouwwerken, indien deze het gevolg zijn van gebreken en/of fouten aan verwerkte/geleverde goederen/materialen/werkzaamhedenen/bouwwerken, welke door derden zijn uitgevoerd/geplaatst en/of gebouwd en waar de bouwwerken van Veranda Plaza op/onder/tegen/aan of naast zijn gebouwd. De volledige aansprakelijkheid rust hier op de derde partij. Eventueel extra gemaakte kosten hiervoor komen nimmer ten laste van Veranda Plaza. 

6.8 Meer verplichtingen dan voort­vloeiende uit dit hoofd­stuk heeft Veranda Plaza niet; met name zal Veranda Plaza in geen geval aan­sprake­lijk zijn voor directe of indirecte schade, die mocht ontstaan door, een eerdere start- of latere opleveringsdatum van een project.

6.9 Een klacht ten aanzien van bepaalde werk­zaam­heden of leveranties schort de betalings­verplichting van de opdracht­gever ten aanzien van die werkzaamheden en/of het geleverde aan Veranda Plaza niet op.

6.10  Veranda Plaza is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan 2 jaar, tenzij anders vermeld in de offerte en/of schriftelijk overeengekomen in een ander document. Dit geldt ook, voor de verstrekte garantie, door de fabrikant, van de geleverde goederen aan Veranda Plaza.

6.11 Genoemde garantie(s) wordt slechts verleend op goederen en/of diensten die schriftelijk zijn overeengekomen en volledig aan Veranda Plaza zijn betaald. Op geleverde goederen en/of diensten welke, om wat voor reden ook, buiten een getekende offerte en/of schriftelijke overeenkomst zijn geleverd en/of uitgevoerd en als zodanig dus niet benoemd zijn in een getekende offerte en/of overeenkomst, verstrekt Veranda Plaza nimmer garantie.

6.12 Hetzij anders vermeld, of schriftelijk overeengekomen, heeft Veranda Plaza geen verplichtingen tot kosteloos herstel van/aan gebreken van het (op)geleverde, welke gemeld worden na de genoemde en/of schriftelijk overeengekomen garantie termijn(en)

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID (algemene voorwaarden van Veranda Plaza)

7.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door de opdrachtgever te bewijzen, draagt Veranda Plaza generlei aansprakelijk­heid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade het bedrag van de door Veranda Plaza te verrichten werkzaamheden en leveringen, of een even­redig deel daarvan overtreft.

7.2 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuur­lijke of rechts­per­sone­n wordt gegeven, zijn deze per­sone­n ieder voor zich hoofde­lijk aan­sprake­lijk voor de volledige nakoming van de uit de over­een­komst ad hoc voort­vloeiende ver­plichting.

7.3 Veranda Plaza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de (op)geleverde projecten/goederen indien hiermee niet op de door haar voorgeschreven wijze wordt omgesprongen.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD (algemene voorwaarden van Veranda Plaza)

8.1 De eigendom van de te leveren of geleverde goederen gaat ‑niettegen­staande de feitelijke aflevering‑ pas op opdracht­gever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan Veranda Plaza verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.

8.2 Terzake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Veranda Plaza ‑voor zoveel als mogelijk is‑ tevens het (mede)eigen­doms­recht tot zeker­heid van al haar open­staande vorderingen jegens opdracht­gever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anders­zins door enig handelen van opdracht­gever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Veranda Plaza zouden worden onttrokken.

8.3 Veranda Plaza is te allen tijde gerechtigd de geleverde/verwerkte goederen/materialen bij opdracht­gever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdracht­gever zijn verplichtingen jegens Veranda Plaza niet nakomt. Opdracht­gever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,‑‑ voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

 

 1. BETALING (algemene voorwaarden van Veranda Plaza)

9.1 M.b.t. de  Betalingen gelden, mits anders overeengekomen en/of vermeld in de offerte, de volgende condities: Betaling eerste termijn, betreft 50% van de totale aanneemsom incl. Btw en wordt door klant voldaan, 3 dagen voor de startdatum, doch uiterlijk, bij aanvang van de werkzaamheden en aanlevering materialen en gereedschappen, op het rekeningnummer van Veranda Plaza. 

Betaling tweede termijn betreft 25% van de totale aanneemsom incl. Btw en wordt door klant per omgaande voldaan, halverwege de werkzaamheden, op het rekeningnummer van Veranda Plaza. Betaling derde termijn, betreft de resterende 25% van de totale aanneemsom incl. Btw en wordt door klant per omgaande voldaan, direct na oplevering van alle werkzaamheden, op het rekeningnummer van Veranda Plaza.

9.2 Indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Veranda Plaza daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. voor­uit­betaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Veranda Plaza is gerechtigd, ongeacht de over­een­gekomen betalings­conditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen. Veranda Plaza zal dan ook de werkzaamheden niet starten voordat 50% van de totale aanneemsom vooraf is voldaan.

9.3 Alle betalingen, inclusief de opleveringsfactuur dienen per omgaande, netto per bank, te worden voldaan, zonder enige aftrek in gangbare Euro.

9.4 Indien in een langere krediet­geving wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdracht­gever wettelijke rente over het factuur­bedrag verschul­digd, ingaande op de datum van opeis­baarheid van het factuur­bedrag;

9.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten­gerechte­lijke, welke Veranda Plaza moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdracht­gever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 50,‑‑.

9.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 3 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Veranda Plaza het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Veranda Plaza te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Veranda Plaza aanleiding ziet zulks te verlangen.

 

 1. GESCHILLEN (algemene voorwaarden van Veranda Plaza)

10.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

10.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Veranda Plaza is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

10.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onder­wor­pen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uit­sluitingvan alle andere arbitrerende, adviserende en recht­sprekende lichamen.

 

 1. SLOTBEPALINGEN (algemene voorwaarden van Veranda Plaza)

11.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Veranda Plaza.

 

 

error: